Řešení sporů o děti mezinárodních párů bude rychlejší a levnější

Urychlit proces, snížit náklady a především brát ohled na nejlepší zájem dítěte. To jsou ve zkratce hlavní důvody toho, proč se Evropská komise rozhodla zlepšit pravidla upravující ochranu dětí mezinárodních párů, které se dostaly do sporů. „Alfou a omegou této reformy jsou děti. Rozchod rodičů je pro ně sám o sobě dost složitý. Děti si zaslouží takové soudní řízení, které vyjasní jejich situaci co nejrychleji a v jejich nejlepším zájmu. Cíl této reformy je jasný: musíme uspíšit řešení přeshraničních případů. Faktor času je z hlediska péče o dítě rozhodující,“ okomentovala nová pravidla evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová.

Komise se toto téma rozhodla řešit kvůli vzrůstajícímu počtu přeshraničních rodinných rozepří. Množství sporů však souvisí s rostoucím počtem mezinárodních rodin, kterých je v současné době v Evropské unii asi šestnáct milionů a jejich počet se stále zvyšuje. Rozchod rodičů není pro žádné dítě veselým zážitkem, o to hůř, pokud je situace doprovázena zdlouhavými soudními spory. Aby se správní řízení urychlilo a vše šlo tak hladce, jak jen to je možné, navrhla Komise několik změn ve stávajících pravidlech. Jedním z nich bude urychlení řešení přeshraničních únosů dětí jedním z rodičů. Případy, kdy jeden rodič přemístí nebo zadržuje bez souhlasu druhého rodiče dítě v zahraničí, jsou protiprávní už podle haagské Úmluvy z roku 1980. Řízení o navrácení dítěte může v současné době trvat až dvacet čtyři týdnů a v některých případech i mnohem déle, zejména ve státech, kde mají několik úrovní odvolání. Revize, se kterou Komise přišla, však nyní upravuje, že maximální doba takového řízení může být maximálně osmnáct týdnů. Ústřední orgán v zemi, kam rodič dítě unesl, má na zpracování žádosti o navrácení šest týdnů, další šestitýdenní lhůta se vztahuje na řízení soudu prvního stupně a posledních šest týdnů bude mít odvolací soud. Podat odvolání bude možné pouze jednou. Pokud by dítěti hrozilo navrácením do původní země nějaké nebezpečí, může soud rozhodující o navrácení dítěte nařídit ochranná opatření, která si s sebou dítě „přiveze“ do státu, odkud ho jeden z rodičů unesl.

STÁTY I RODINY UŠETŘÍ

Nově bude také povinné v případě rozchodu rodičů vyslechnout názor dítěte, jehož se řízení dotýká. Pravidlo se bude týkat zejména řízení o péči o dítě, o styku s dítětem a o navrácení dítěte v případě jeho únosu. Často se totiž stávalo, že rozhodnutí neprošlo, protože potomek, který už byl schopný si na věc utvořit vlastní názor, neměl příležitost tento názor vyjádřit a rozsudek tak nemusel v dostatečném rozsahu hájit jeho zájmy. To by se mělo nyní změnit.

Změnit by se mělo i vymáhání rozsudku v jiné zemi, protože se zruší takzvaná doložka vykonatelnosti, tedy prostředek pro výkon rozhodnutí v jiné zemi. Pokud po šesti týdnech stále k vymáhání nedojde, informuje soud ústřední orgán v členském státě původu nebo přímo žadatele o důvodech, kvůli kterým nedošlo ke včasnému vymáhání. Aby se vymáhání urychlilo, bude mít navíc soud, který rozsudek vynesl, možnost prohlásit tento rozsudek za předběžně vykonatelný. Nová pravidla se také zaměří na lepší spolupráci mezi orgány, které jsou do správního řízení zapojené. Právě ty jsou totiž kontaktním místem pro rodiče a hrají klíčovou roli, pokud jde o podporu soudců při uplatňování pravidel. Do přeshraniční spolupráce budou také lépe začleněny orgány péče o dítě. „Není pro dítě nic traumatičtějšího, než být svědkem sporů mezi rodiči. Vyústí-li tyto spory do soudního řízení s přeshraničním rozměrem, má EU povinnost zajistit jejich co nejhladší a nejefektivnější vyřešení. Zjednodušená pravidla, která jsme přijali, přinesou výhody pro rodiny i děti. Zlepšením budou zkrácené lhůty pro řešení sporů a předejití vysokým finančním nákladům,“ sdělil první místopředseda Komise Frans Timmermans. Právě revize pravidel by mohla státům ušetřit slušné částky. Rodiče budou vyzýváni k tomu, aby se účastnili mediačních řízení a ušetřili si tak možné náklady na soudní řešení sporu. To stojí v průměru přes dva tisíce eur. Zrušená doložka vykonatelnosti pomůže v některých členských státech ušetřit od jednoho do čtyř tisíc eur za případ. Urychlení procesu pak umožní rodinám ušetřit peníze za služby právníků.

Karolína Frýdová

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...